Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

Някои български неща в Магура

Да, в Магура има, които сега са характерни за българите. Все още има големи неясноти относно произхода на рисунките в пещерата. Изглежда, че са оставени от предходно човечество в края на дните му, а това човечество пък изглежда ги е получило като божествено откровение. Дали това предходно човечество е било също българско и така рисунките да са български или пък българите сме заели най-много от Магура в сравнение с всички други народи, трудно е да се каже. Но е очевидно, че ние сега живеем тук, където е и Магура, и изглежда, че най-дълго от всички сме били в контакт с нея и съхраненото вътре. Всеки може да си разсъждава колкото отдавна сме тук.

Ето нещата едно по едно.

bulgarian

Най-яркият пример е азбуката ни, която почти изцяло се състои от символи, които се намират и по стените на пещерата. Прочетете повече…

Атомът на човешката същност

Колкото по прост е един символ, толкова по-трудно се чете. Причината е, че може да значи всичко. Колкото повече елементи има в него, колкото по-сложен е, толкова повече описание съдържа и е толкова по-лесно да се разпознае конкретно явление или принцип.

629

Плътният кръг е елемент на рисунките, а и самостоятелен символ, който се среща десетки пъти в Магура, но досега поне за мен трудно се поддаваше на осмисляне, докато не намерих един ред на развитие на съзнанието и духа, случващо се чрез човека:

01-raw-of-transformation

Човекът като явление е път на развитието на съзнанието и духа. Именно това развитие е цел на битието, а не самият човек.

Всичко започва със зародиша (1), който носи цялото съдържание, всички заложби, наклонности, описание. Затова и в българския език думата е развитие, защото човешкият живот представлява разгръщане на заложеното в зародиша до пълното му осъществяване.

478

Произходът на зародишите е в нарисуваното в Магура слънце, което може да значи както материалното светещо ни през деня слънце, така и слънцето изобщо като извор на живителните енергии. Прочетете повече…

The fallen angels

Let there be no hard feelings in ladies because of this publication cause it is just a possible reading of cosmogony, human history and relations with gods.

Enoch’s book says that when Satanail fell on his creation (on the Earth and on the material world), the third part of the angels also fell with him as they were his allies and participated in the rebellion against God. It is necessary to keep in mind that many aspects of world’s mechanics can not be explained without terms and science, but can be narrated figuratively in the form of tales, legends and parables of gods and angels, where fundamental forces of nature are substituted with divine entities.

Magura cave paintings have their way to talk about fundamental laws of nature by representing them both figurative and literally through depiction in the form of symbols.

The basic god in Magura cave paintings is what has been depicted as the sun. Of course, we must understand, that it is not only our physical Sun which gives warmth and light, but rather it is a metaphysical conception of the sourse of the energy:

478

This is the male aspect of god, because it is the source of driving and fertilizing energy, i.e. spirit.

fig 24

If we take out the core of the sun and any of its rays, we get a symbol of spirit:

mazhki-duhove-1mazhki-duhove-2mazhki-duhove-3

The total number of the ones, which have a circular upper part and a straight vertical line with no attributes on it, is 54.

Because these are energies and light rays, they are also fires, and Enoch’s book uses the word „fire“ as a substitute of the word „angel“, meaning that angels are spirit and energy.

For Bulgarian speakers it is much easier to get the idea as Bulgarian language contains fundamental knowledge coded in its words. The word fire in Bulgarian is огън [ogan] which is very similar to the Sanscrit word agni (fire). And both of them are very similar to the word angel. Прочетете повече…

Падналите ангели

Нека у дамите не се пораждат неприятни чувства заради тази публикация, тя е само един възможен прочит на космогонията, човешката история и взаимоотношенията с боговете.

В „Книга на Енох“ се казва, че когато Сатанаил рухнал върху творението си (върху Земята и материалния свят), заедно с него паднала третата част от ангелите, които били на негова страна и участвали в бунта срещу Бога. Нужно е да се има предвид, че множество аспекти от механиката на битието не могат да се обяснят без наличието на термини и наука, но могат да се изкажат метафорично под формата на притчи, легенди, разкази за ангели и богове.

В Магура основният бог е онова, което е изобразено като слънце. Естествено, трябва да се има предвид не само физическото ни слънце, което ни дава топлината и светлината през деня, а метафизична концепция за източника на енергията:

478

Това е мъжкият аспект на бога, защото от него произлиза задвижващата, оплождаща енергия, т.е. дух.

magura-cosmogony

Ако вземем ядрото на слънцето и кой да е от неговите лъчи, се получава един от символите на духа: Прочетете повече…

Knowledge of the Atlantes was stored in Magura cave in a trial to save and trasfer it to future generations?

Only gallery of Magura cave contains paintings. It is the only dry gallery where water leaks on the walls only in the begining and in the end of the gallery but the rest is dry. This makes it possible for the paintings to remain for very long time without being damaged. Obviously, who created them, searched for the most appropriate conditions in order to pass them to as many future generations as possible. Al, some engineering work was done. One there was another entrance to the gallery which used to make it a corridor with two open ends thus allowing external air to flow through it. But this led to constant changes in temperature and humidity inside the gallery which would speed ud erosion. They blocked that entrance thus creating the perfect environment for a very long-term life of the paintings.

Who would do this? Obviously, a person who not only wanto to create any paintings, but a person who wanted to store and trasfer important information to future. The most important information possible is knowledge.

There are two direct clues who these people could be.

081

A painting depicts a man (a humanoid) next to a girafe. And the girafe is a very good symbol of hight. How tall should be this humanoid? As a girafe is normally tall 5.5 – 6 meters, the humonoid must be about 4 meters in hight. My mind automatically remebers of Atlantes who, consistetly whit what has been previously stated, are told to have possessed very advanced knowledge.

Another clue is a face created inside a totally normal Magura cave painting by adding only a few small lines to it:

clipboard02

I used the lines of the face to make a painting of it and this was what I got:

03

Прочетете повече…

The most sinister way to suicide: by interacting by habit

Magura cave paintings contain very advanced knowledge on the nature of spirit and soul and their stages of transformation. An important part of this knowledge had been presented in eight sexual scenes located in The Gallery of the paintings.

You can see pictures of the paintings in the Facebook page Magura cave paintings.

These are the sexual scenes:

sceni-011

Every one of them is characterized by its specific motivation, essence and consequences. Keep in mind that the sexual scenes express not only the physical and carnal interaction, but they express any type of interaction. The sexual interaction is only one of the types, but it is a good symbol of all interactions. The word here is about the exchange and interaction of male and female creative powers and this may manifest in many ways and in many fields.

The body may be male, but in some cases the soul in it may manifest as female. Do not misunderstand this as homosexualism or any of the countless genders, which were introduced to us in recent years. The body may be female, but the soul in it may manifest as male in some occasions.

sceni-011 ENG

The more elements a figure contains, the more complex and rich its soul is and the more complex its experience is. The top of the elements are the arms in a circular shape around the head, because they mean the enlightened, awake consciousness.

01-raw-of-transformation

This strip of figures shows the stages of development of spirit and consciousness. Position (1) is the informational seed, fate, description, karma; (2) is a spirit which has fate and which is going to be reincarnated; (3) is the infant; (4) is a non-educated, non-civilized soul; (5) is an educated person/soul; (6) is a person with their energy directed for creation; (7) is the one who searches for enlightenment and for the eternal life beyond the body. Then there is a number of more advanced stages of enlightemnet, which lead to number (13), where we see the eternal life as a conscious spirit, which has recognized itself as God. The purpose of every living and feeling creature is to walk this strip for a lifetime. Прочетете повече…

Най-зловещото самоубийство: чрез взаимодействия по навик

В Магура има осем сексуални сцени.

sceni-011

Всяка от тях се характеризира с различна мотивация, същност и последствия. Имайте предвид, че сексуалните сцени изразяват не само половото взаимодействие, но изобщо всякакво взаимодействие. Половото е само един от видовете. Става дума за обмен и взаимодействие на мъжки и женски творчески сили, а той може да се проявява във всякакви области.

Тялото може да е мъжко, но в някои случаи душата в него да се проявява като женска същност (да не се бърка с хомосексуализма и неизброимите полове, които бяха въведени напоследък), а може и да е женско, но в някои взаимодействия душата в него да се проявява като мъжка същност.

sceni-011

Колкото повече детайли има една фигура, толкова е по-сложна и богата нейната душевност, толкова по-сложно са нейните изживявания. Връх на елементите са ръцете вдигнати в кръг около главата, защото те показват просветленото, будно съзнание.

01-raw-of-transformation

Тази поредица показва етапите на развитие на духа и съзнанието. Номер (1) е информационен зародиш, съдба; (2) е дух със съдба, на който предстои да се прероди; (3) е пеленачето; (4) е необразован, неокултурен човек; (5) е образован човек; (6) е човек с творчески насочена енергия; (7) е търсещият просветление и вечен живот отвъд тялото. Следват различни етапи на просветление, водещи към (13), което е вечният живот като съзнателен дух, разпознал се като Бог. Целта на всяко живо и съзнаващо същество е да извърви този път в рамките на един живот. Прочетете повече…