Skip to content

От къде знаем, че значи това: Символът Т

януари 30, 2017

Това е една поредица от статии, за които мисля от години и много пъти съм си представял как сядам да ги пиша. С тях искам да представя точните аргументи в систематичен вид, заради които считам, че отделните символи имат точно това значение. Имам причини да им приписвам тези значения и сега ще ги изложа.

В различни статии тук и там съм казвал по някоя от причините, но е хубаво да са изложени на едно място, предназначено специално за целта. Много пъти мои гости са ме питали, защо съм решил и твърдя, че значението на някой символ е именно такова. Понякога успявам да го обясня накратко, друг път – не. Зависи и от въпросния символ. А много обичам и много искам хората да възприемат твърденията ми с разбиране, което ще породи и съгласие, защото представям запис на много хиляди години, който е имал роля в развитието на целия свят. Става дума за важен запис и не искам да оставям впечатлението, че просто така съм си измислял значението на символите, следователно и на целия прочит 🙂

И тъй, в Магура много се набива на очи следният символ, тъй като го има едва ли не навсякъде:

324

Чета го като българския звук Т [тъ]. Сигурно може да се чете и като Тау, Тао, Тео и как ли не още.

Настоящата публикация ще се занимава със значението на този символ.

За да е смислена публикацията и да може да се счита за доказателство, трябва да измени определен логически път на проучването:

 1. Да се има предвид, че правя прочита от гледна точка на магурския запис. Тук се търси смисъла на символа вътре в границите на Магура. Този символ може да има, а може и да няма същото значение на други места и в други записи. Това не е важно, защото по никакъв начин не е задължително скалните рисунки тук, скалните рисунки на друго място и символите в някоя религия или учение да имат нещо общо помежду си – може да са възникнали напълно независимо. Така че, ако и на друго място символът Т има същото значение като в Магура, това е добре и говори за пренос на познания и култура, а ако няма – това никак не смущава магурския прочит;
 2. Да се даде общият вид на символа;
 3. Да се представят всички образци на символа, намиращи се в записа;
 4. Да се направи обобщение на вариантите в изобразяването на символа;
 5. Да се анализира структурата на символа;
 6. Да се представят всички ситуации (сцени, групи от рисунки), в които изследваният символ се намира в някакво взаимодействие с други рисунки;
 7. Да се провери дали определени вариации на символа преимуществено се отнасят до специфични ситуации;
 8. Да се направи предположение за смисъла на символа;
 9. Да се провери дали това предположение дава смислен прочит;
 10. Да се допусне, че символът не значи това и да се провери дали се получават смислен прочит там, където символът участва.

Това е една проста логическа верига, характерна за кое да е научно изследване.

Общ вид на символа

Общият вид на символа изглежда така:

324

Общ вид на символа Т – неговият основен и най-прост вариант

Следва да се има предвид, че стените на пещерата не са плоски и между отделните образци има разлика в това, доколко прави са линиите и доколко ясни са очертанията. Затова може да се направи графично обобщение, че символът като цяло изглежда като българската буква

Т

 

Изречено с думи, описанието на символа звучи така: символът се състои от две прави черти, разположени под прав ъгъл и имащи допирна точка. Долната черта е вертикална, а горната е хоризонтална, като двете са с еднаква или почти еднаква дължина и долната черта се допира в горната в нейната среда.

Това е. По-научно няма накъде.

Всички образци на символа Т, намиращи се в записа от Магура

Определянето на всички образци на символа означава, че трябва да разполагаме със средство, от което да виждаме всички рисунки в Магура. Такова пособие разработих именно с тази цел в началото на 2016 година – карта на всички рисунки от Магура:

aa-map-font-no-background

Картата на всички рисунки от пещера Магура

Картата представлява документ, паспорт на рисунките в пещерата. След като беше налична картата, с нейна помощ направих и каталог на всички рисунки:

This slideshow requires JavaScript.

Всички страници от каталога на рисунките от Магура

В каталога една по една са показани всички рисунки, следвайки картата. Благодарение на тези две пособия мога да кажа: да, в Магура съществува такава рисунка и тя се намира ей там. И, като отидете ей там, наистина ще намерите въпросната рисунка. Така се прави наука. Науката се основава на факти, които са регистрирани в документи и могат да се проверят от всеки.

Картата и каталогът ми позволиха да направя извадки на всички подобни символи, като тук се интересуваме от всички образци на символа Т:

This slideshow requires JavaScript.

Три поредни слайда с образците на символа Т, подредени от най-простия до най-сложния

В тези примери Т е показан като отделен символ, като отделно изображение. Съществуват и други символи, в които Т може да се разпознае като част от композицията на по-сложни рисунки:

zhenski-duhove-1

Всички творящи духове от Магура

Тук Т може да се разпознае като долната част на всеки от символите.

zheni-1

Всички женски фигури от Магура

Както и при тези рисунки.

С това изчерпих всички образци, в които се среща символът Т.

Варианти на представянето на символа

t-symbols

Стилизация и обобщение на различните варианти на символа Т, които се срещат в Магура

От първия вариант се намират 35 образеца. Втория вариант присъства с 11 образеца. Третият вариант е с 5 образеца, от четвъртия има 2 и т.н. Броят на образите намалява с увеличаването на сложността на варианта.

Анализ на структурата на символа

Вижда се, че символът Т има различни варианти на представянето си, като съществува основен вариант – най-простия от всички, поставения на първо място. Той се състои от минимален брой елементи. Базовото е най-простото.

Тъй като символът обозначава някаква идея, то различните му вариации показват нюанси на същата идея. В логическата наука, добавянето на елементи, т.е. обогатяването на описанието на едно явление винаги води до намаляване на обема на представителите. Например: човек – включва всички хора; човек от мъжки пол – включва само мъжете; човек от мъжки пол с черна коса – включва само чернокосите мъже. По същата логика, добавянето на елементи и създаването на по-сложни варианти на символа Т води до по-конкретно описание на идеята/явлението и води до намаляване на броя на представителите, които отговарят на всички описани условия.

С това разбираме, че един елемент на рисунките е самостоятелна смислова единица, която има своето значение. Елементи могат да се добавят или да се премахват от рисунките, като с добавянето създаваме по-пълно и по-конкретно описание, а с премахването на елементи се получава завръщане назад към по-общото множество на явленията/идеите.

Виждаме нагледно, че символът Т се състои в основния си вид от два елемента – две прави черти, разположени под прав ъгъл една спрямо друга.

Точката е най-простият геометричен елемент, който може да се представи, следователно тя отговаря на най-простата възможна идея. Следващата по сложност геометрична фигура е правата, която има направление, но няма начало и край. Третата по сложност фигура е отсечката, при която описанието е по-задълбочено: тя има направление, но има и начало и край. С това отсечката представя идея на определено равнище на сложност – идея, която може да бъде различена от други подобни идеи.

Но възниква интересният въпрос, как можем да изобразим противната на тази идея? Ако обърнем една отсечка наобратно, така че да представим противоположната идея, двете отсечки са напълно неотличими една от друга. Следователно, това не е верният начин да представим противоположната идея. Единственият начин е да завъртим правата под 90° (под прав ъгъл) спрямо първоначалното изобразяване и така и само така можем да покажем графично, че говорим за противоположната идея.

Следователно, символът Т съдържа в себе си (изграден е от) две разграничими противоположности, като съвсем ясно е показано, че хоризонталната е отгоре, т.е. има водещо значение, а вертикалната е отдолу, т.е. бива направлявана от хоризонталната.

Съвсем общо казано, хоризонталната черта означава „женско“, а вертикалната черта означава „мъжко“. Колосалният проблем тук е, че изобщо не може да се каже какво мъжко и какво женско. Това налага да останем в една архетипна, силно мъглява среда, в която да говорим за „мъжкото“ и за „женското“, без да казваме какво. Нали разбирате, това е безсмислица. Макар да е безсмислица, много хора се изразяват по този начин – те говорят за мъжкото и за женското, но остава неясно какво. И аз говорих така много дълго време, докато не осъзнах, че трябва да използвам не само прилагателни, но и съществителни.

Идеята е завършена, щом може да бъде изобразена, и така разбираме, че двете черти са или съществителни, или глаголи, защото това са завършени идеи, докато епитетите не са завършени идеи, защото епитетите трябва да описват нещо, а не носят смисъл сами по себе си.

Вертикалната черта е действие, а хоризонталната черта е начин.

Като отчетем, че хоризонталната черта е отгоре и е ръководна, то символът Т в основния си вид значи „начинът, по който се действа“, това е логиката на нещата, това е описанието на нещата, това е Словото, това е подредбата, това е отношението между нещата. Изобщо, отношението трябва да се представя като прав ъгъл, защото само така може да се онагледи, че едно нещо се отнася към друго нещо.

Обобщено след анализа на формата: символът Т следва да значи логиката на нещата, което на български звучи по следния начин: слово.

Взаимодействия с други рисунки

Природата на различните явления се проявява във взаимодействието им с окръжаващия ги свят. Понеже онзи, които е правил рисунките, е знаел значението им, той ги е нарисувал така, че символът Т се намира в подходящи ситуации – на места и във взаимоотношения, които отговарят на неговата същност. Затова трябва да разгледаме взаимодействията на символа Т с другите рисунки, за да се досетим какво значи той.

Символът Т демонстрира два вида взаимодействия с другите рисунки. Първият вид е, да го наречем, „конструктивен“ – символът Т като част от конструкцията на други рисунки.

This slideshow requires JavaScript.

Слайд на всички задвижващи, „мъжки“ духове

Тук са показани всички задвижващи, условно да ги наречем „мъжки“ духове (състояния на духа, а не безплътните същества, които наричаме духове), енергии, сили. Защо те значат това, ще обясня в отделна публикация. В Магура сложното е, че трябва да изминеш едновременно няколко логически пътя, за да разбереш значението на една рисунка. На едно място трябва да узнаеш смисъла на някой неин елемент, за да прочетеш символ на друго място, та в крайна сметка да се върнеш с това знание и да прочетеш символа на първото място. Затова в магурското познание се напредва бавно, защото разчитането на една рисунка изисква първо да се разчетат няколко други, а те пък изискват да се разчетат трети. Сега за мен това е много лесно, защото вече съм добил представа за смисъла на онези символи, които тук използвам като спомагателни в обяснението.

Ако към един символ на духа прибавим символа Т:

female-spirit-creation

ще получим творящ или условно казано „женски“ дух.

А ето сега всички мъжки фигури от Магура:

mazhe-1

Всички мъжки фигури от Магура

Ако към такава фигура добавим символа Т, ще получим следното:

zheni-1

Всички женски фигури от Магура

А това, на свой ред, са всички женски фигури от Магура.

Вижда се ясно и нагледно, че прибавянето на символа Т прави нещата с женска същност. Причината за това е следната: Т показва описанието на действието на енергията, поведението на духа, описанието на пътя, на конструкцията, на начина.

Докато мъжкото начало предполага неангажиран дух, който е потенциал за движение, за действие, то в женското начало духът е впрегнат да следва определено описание, определено слово и така да твори. Затова добавянето на символа Т към конструкцията на нова рисунка прави тази рисунка творяща, което може да се чете като „жена“, „женска“.

proces

Комбинации и превъплъщения на символите

Интересно е и разпределението на броя фигурите. Съществуват 108 символа на духа в различните му състояния. Съществуват и 108 символа Т – както като отделни символи, така и като части от по-сложни рисунки. Това говори за един много добре балансиран свят според магурските представи – колкото дух има в Битието, толкова и слово (конструкция) съществува. В същото време между тях се получава „преплитане“, което много напомня формата на хромозомите. В действителност, в началото на магурския запис се намира и рисунка с подобна форма, която много рязко се отличава от формата от останалите рисунки и сякаш не е стилова част от тях, но е оригинална, което личи по релефа й на фона на стената:

01dscn3624

Рисунка от началото на магурския запис

Стои в началото на записа сякаш, за да разкаже какво следва в него – стотиците състояния и комбинации на духа и словото.

Вторият вид взаимодействие на Т с другите рисунки е, да го наречем, „последователно“ или „логическо“ – когато Т се явява поредна част от някакъв процес.

This slideshow requires JavaScript.

Взаимодействие на Т с други рисунки като част от някакъв процес

Съществуват ли варианти на символа, които преимуществено се използват в специфични ситуации

Да, наблюдава се такава зависимост. Някои от сцени в Магура са много силно абстрактни – в тях няма дори човешки фигури, а само схематични символи. В такива сцени се наблюдават по-сложни варианти на символа Т. В сцените, в които се съдържат по-понятни рисунки и фабули, символът Т се намира предимно в основния си вид.А, какво значи това – не знам.

Предположения за смисъла на символа Т в записа от Магура

01

В тази сцена горе в левия й край се вижда мъжка фигура във възбудено състояние, на която обаче не е нарисувана ерекция.

10

За сравнение – всички мъжки фигури във възбудено състояние, представени в Магура

Това се случва почти веднага след тантрическата сексуална сцена, в която също има мъжка фигура във възбудено състояние, но без нарисувана ерекция.

11

Тантрическата сексуална сцена

Това значи подбуждане на сексуалната енергия, но без разходването й, която практика е насочена към постигането на нови състояния на съзнанието и е път към просветлението. Под тази фигура се намира един по-голям символ Т, а в ляво от него – и един по-малък. Веднага след (т.е. на ляво) от малкия символ Т имаме рисунка на съзнателен дух, който съществува без тяло. Навярно тук става дума за практика, чрез която се постига опитност извън тялото. Възможно е тук символът Т да значи начин, по който се постига това.

Истината е, че колкото е по-абстрактна една сцена, толкова е по-трудно да разпознаем за какъв процес се отнася тя.

02

Ето добър пример в това отношение – сцената е съставена само от абстрактни символи, които могат да значат много голям спектър от явления. За да разберем кое явление е описано в тази сцена, ние трябва да познаваме явлението. Поради това, че познанията ми са ограничени, не мога да прочета тази сцена и не знам значението на символа Т в нея.

03

Отново имаме силно абстрактна сцена, в която все още не знам с какво да започна, а и в нея се съдържат множество символи, чието значение ми е неизвестно.

04

Много голяма част от символите Т се съдържат в Слънчевия календар, като ми е известно значението на някои от тях, защото отговарят на местоположението на планетата Земя, на Луната и на събитие, което е описано в съседна сцена.

477

Този символ обозначава Земята в положението на зимното слънцестоене. Той е производен от рисунките на Богинята-Майка:

26

Следващите два символа

представляват лятно слъцестоене и пролетно равноденствие. Те също са производни от образа на Богинята-Майка.

Символът над слънцето

454

е съчетание от символа Т и от символа за смърт – плътна ветрилообразна форма, насочена с тесния си край надолу. Разглеждайки Слънчевия календар и като средство да се посочи точна дата, виждаме, че началото на спиралата се пада в епохата Дева, а символът „Т носещо смърт“ се намира над епохата Водолей.

Така стигаме до следващата сцена

05

където скъсаната лента може да се датира. Нейното начало, намиращо се в десния край, съвпада с началото на епохата Дева преди 42 680 години, а мястото на скъсването от символа „смърт“ се намира в епохата Водолей преди около 25 400 години.

В тази катастрофална сцена на човешката история се намира висока мъжка фигура, на която главата е символа Т. Този човек е проводник или представител на Т сред хората в тази ситуация. Може дори да се каже, че той е Т, явило се като човек.

Тази висока мъжка фигура заставя двете женски фигури долу в ляво да извършват ритуал към Т.

След всичко това, животът бива възстановен и продължава.

Тук може да се направи изводът, че Т се чете като бог, защото явилият се висок (значи с голяма власт, с голямо въздействие) мъж е човек-проводник. Той се явява по времето на глобална катастрофа и след неговата намеса животът бива възстановен. Значи, той е Спасител, но той е и Пришествие. Така узнаваме значението на Т като бог. Това значение се потвърждава и от факта, че двете женски фигури са принудени да вършат ритуал към Т, т.е. дадена им е нова религия.

06

Следва друга сцена, в която числата и техните взаимни разположения точно отговарят на периодите в менструалния цикъл до овулацията. Тук виждаме Т, което отделя малко плътно тяло. Спомнете си, че при женските фигури именно Т обозначава женствеността, т.е. матката с нейните яйчници. Именно те отделят яйцеклетка. Значи, Т има значение и на матка. Като тук числата отговарят точно на броя на дните, в които се случват различните части от процеса. Също така, в дясната част на сцената и ниско долу виждаме Т, до което чрез съвкупност от точки е записано числото 28. Това е Т (някакво слово, някаква логика на нещата), която се развива в продължение на 28 денонощия – менструалният цикъл.

07

В тази сцена пък се описва как се преражда човешка душа, за да се създаде божествен владетел.

01

Шаман (1) изпраща една душа (2) да стане част (3) от Т. Тук Т може да значи само бог, в който бива върната душата след смъртта на тялото.

08

След това имаме сцената с трите проявления на Богинята-Майка. Тук се случват няколко интересни неща със символа Т.

creation-of-female-spirit-types

Първо, триединната Богиня-Майка взема един символ на духа (в дясната част) и към него добавя символа Т, с което създава различни състояния на творящия дух. Тук е описан най-древният документиран вариант на притчата как триединният бог създал жената от реброто на мъжа, но също така е и разказно какво значи това от гледна точка на Битието. То значи, че от мъжкия задвижващ дух е създаден нов вид дух, който може да твори.

На следващо място, единия от аспектите на Богинята-Майка

07%d0%b0

държи в ръката си огън, т.е. разпространява светлина, познание, просветление. На глава си тя има символа Т. Тя и без друго е бог и няма нужда символът Т да подчертава това. Но в този случай значението на Т като слово, начин, построение е отличен символ на знанията за устройството на света. Така се показва, че тя владее словото и осъществява просветата. Може също да се каже, че словото, познанието идват чрез нея.

09

Накрая стигаме до една молитва от Магура, в която се показва, че се принасят три неща – изпълняват се три условия, а след това стрелецът получава опеката (закрилата, помощта) на символа Т. Тук Т ясно и отчетливо значи бог. Тук стрелецът е символ на човека, който се стреми към някаква цел, за която иска опеката на Словото. В това има ясна логика – Словото е това, което задава построението на света. Ако Словото запише в себе си, че ние постигаме целта си, то ние ще я постигнем. Ако в Словото няма такъв запис, не можем да я постигнем, защото това никога няма да се случи, тъй като го няма в описанието на света.

Какво твърди Иисус:

Преди да е бил Авраам, Аз Съм, в началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото… Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.

И така, като съм имал години наред да гледам различните проявления и съчетания на символа Т сред рисунките от Магура, стигнах до няколко негови значения:

матка

описание на нещата (Слово)

бог.

Може да изглежда объркано, но всъщност не е. Причината е в това, че колкото и да анализираме някое явление, то винаги има три съставки – има енергия, която го задвижва и/или материализира; то има описание, има конструкция; то съществува в някакво пространство. Това са трите съставки, които винаги и неизменно се намират едновременно в което и да е събитие и явление. Следователно, тези три съставки са основата на цялото Битие.

Затова, ако има бог, той задължително трябва да е източникът на трите съставки – или те да извират от него, или той да се проявява като/чрез тях. Тук се стига до един интересен логически и екзистенциален конфликт – бог принцип ли е или бог е съзнателна същност, която има воля? Не мога да отговоря.

Но при всички положения, Т, което е описание, конструкция, слово, начин, отношение има статут на бог – независимо дали само като принцип или като съзнателна и волева същност. Т е толкова фундаментална съставка, че я намира навсякъде, във всичко и във всички времена, което я определя като бог.

Дотук се видя, че Т може да се изкаже най-точно като Бог-Слово и винаги използвам именно това определение – в публикациите и в беседите си.

Какво общо има матката и женствеността с Бог-Слово?

Матката може да се разглежда като реактор, в който жизнената енергия (духът) приема образ според програмата от генетичния материал, т.е. според словото в гените.Така че, матката е слово, което придава подреденост на духа, т.е. матката е Т. И неслучайно нейната форма заедно с яйчниците е именно Т.

Да допуснем, че това не е така

Ако допуснем, че Т не е бог, то тогава сред рисунките не трябваше да има такава, в която хората служат на Т, нито такава, в която човешките дела се намират под опеката на Т. Не би трябвало да намираме и такава, където човешката душа се изпраща при Т след смъртта на тялото.

Ако Т не значеше матка, то нямаше да е разликата между мъжките и женските фигури.

Ако Т не значеше начин, описание, построение, то нямаше да има смисъл върху главата на Богинята-Майка, нито щеше да е част, която превръща „свободния“ дух в творящ дух.

Виждате, с не сложни разсъждения, но с голямо количество наблюдения и ситуации се определя категорично, че символът Т в основата си значи описанието на нещата, като то е толкова фундаментална съставка на Битието, че Т може да се приравни и към бог. И, понеже в матката се случва оформяне според съществуващо описание, то матката също се символизира от Т, тъй като и тя е творческо пособие. Можем да я наречем орган на предначертаното въплъщение.

 

Advertisements
11 Коментари
 1. Тополка permalink

  Не знам дали сте виждали тази фигурка от древен Египет (петата картинка отгоре надолу). Те я наричат жената птица заради странното лице. На мен много ми напомни женските фигури от Магура и реших да споделя линка. Със сигурност има връзка – много вълнуващо. Надявам се да коментирате по въпроса.

  http://calitreview.com/26120/the-dawn-of-egyptian-art-the-metropolitan-museum-of-art-new-york/

  • Здравейте! Видях тази фигурка за пръв път преди няколко години и тогава много се зарадвах, че са разпространени на разни места, особено в Египет, който едва ли не се счита за зората на човешката цивилизация.
   С времето видях още подобни, включително и чак в Индия.
   После попаднах и на една диаграма на еволюцията на религиите, от където научих, че тази форма системно се счита за символ на Култа към Богинята-Майка. Ето линк:
   http://www.forbiddensymbols.com/evolutionary-tree-religion/
   Това е първата илюстрация в статията.
   Обърнете внимание долу в ляво. Там е посочена религията Европейски анимизъм, за която се твърди, че възниква, очевидно в Европа, преди около 42 000 години. З символ на тази религия е избрана „танцуващата жена“.
   За мене това беше много интересно съвпадение, защото няколко години по-рано, без да съм чел нищо за тази религия и само по логиката на самите рисунки, направих една датировка на сцена от Магура:

   според която „магурската религия“ е възникнала също преди около 42 000 години. Така ми се засякоха нещата, а в последствие и с други данни. На тоя етап считам, че всички тези фигури с „ръце около главата“ са възникнали тук, в Дунавската равнина и са част от мирогледа, който едни наричат Европейски анимизъм, други Култ към плодородието, а трети – Култ към Богинята-Майка.
   Мен всичко това много ме радва, защото показва, че ние всъщност имаме оригинална европейска „религия“. Всъщност, това е мироглед и познания, не е религия, но да я наречем така.
   И тази европейска религия е била толкова истинна, че даже десетки хиляди години по-късно хората все още създават подобни фигури. Обаче с времето нещата са се поизкривили. Сега ги наричат „танцуващи жени“, а всъщност „ръцете около главата“ са част от символа на духа, който се превръща в съзнание.
   Ето и една интересна находка от пещерата Козарника до Белоградчик:
   http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=853&aid=19244
   Това е парче от най-старата статуетка на Богинята-Майка, откривана досега – на 25 000 години. Това допълнително показва, че тоя мироглед наистина възниква в Дунавската равнина.
   На мен не ми харесва, че в исторически план има толкова разнородни статуетки на Богинята-Майка, което ми говори за възникването на множество клонове на този мироглед и ми се ще да се получи завръщане към първия мироглед – онзи от преди 42 000 години. Но това объркване навярно се дължи на нещо в самата Магура. Там има три тумбести изображения на Богинята-Майка, които следва да са истинската основа на статуетките на пълни жени, които символизират плодородието:

   По някое време се е получило объркване и хората са започнали да считат, че фигурите с ръце около главата символизират Богинята-Майка, а те всъщност символизират духа, когато са схематични, и символизират развитото и просветлено съзнание, когато са част от човешки фигури.
   И така 🙂
   От тука, от тая територия е давано просветление на целия свят, но са се получили и множество по-малки и по-големи обърквания. Хубаво е, че първоизточникът е съхранен и има възможност да се възстанови оригиналът 🙂

   • Тополка permalink

    Много благодаря за подробната информация. Анализите Ви са много интересни и чета блога Ви с удоволствие. За чест на официалната наука трябва да се отбележи, че се споменава ритуалното значение на танцуващата жена все пак.
    Поздрави!

 2. Antoaneta permalink

  Здравейте! Мисля, че не е изключено в случая „Т“ да идва от Танит /още едно от имената на Богинята-Майка/.

  http://budha2.blog.bg/drugi/2014/04/06/kibela-kaduceia-sibili-koia-e-api-boginia-ot-panteona-na-ski.1254540

  • Може. Може и обратното да е. Би трябвало вселенския принцип да е преди конкретните проявления.
   Зависи как се чете Т. Ако се чете като нашето Т, логично е да е свързано с името Танит.
   В някаква азбука бях виждал, че се чете като М. А едно от имената на Богинята-Майка е Ма.
   Има такива варианти.

 3. Много интересни неща! В този ред на мисли – на китайски (мандарин) йероглифът за небе/рай е 天 и се чете „т(х)иен“, според мен има общо с коментирания по-горе символ „Т“.
  Ето малко повече за произхода и интерпретациите на йероглифа: https://en.wikipedia.org/wiki/Tian

  От друга страна, пък, йероглифът за земя/пръст е 土 и се чете „т(х)у“, който е горе-долу обърнато на обратно небе и пак има в себе си „Т“.

  • Винаги много обичам да видя, че същите символи имат същото звучене на отдалечени места, защото си представям как в някакво далечно минало от тук сме носили познание по света и затова са останали такива еднаквости 🙂 Е, може и друго да се е случило, но такива еднаквости показват някакъв обмен в много стари времена.

   • Galina permalink

    Символите и символиката са доста устойчиви. Погледнете например “Вилата на мистериите“ в Помпей. На една от фреските е изрисувана в гръб танцуваща жена…макар че вече не е възприемана като Велика майка.

 4. аз permalink

  Т е Т,няма нищо общо с нищо останало!

  • Чиста раОта, чиек! ахахах

 5. Galina permalink

  Много интересно и вънувкщо!!! И какъв руд!! Ще Ви Ви изпратя нещо от археологическите обекти. Доскоро!galia_milka

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: