Skip to content

Името Бал по света. Статистически данни. Версия 1.0

октомври 13, 2016

Използвах сайта www. geonames.org, за да издиря името Бал по света – като част от имена на населени места, планини, хълмове, реки и други. В сайта използвах буквалното търсене, за да не ми предлага различни вариации на името, каквато възможност има. Сайтът съдържа много голяма база данни и така добих имената на около 650 места с техните точни местоположения, което ми позволи да ги нанеса на една обща карта.

01-total

Всички намерени дотук имена по света, които започват с Бал или съдържат Бал като отделна дума

Картата можете да разгледате подробно тук.

Използваният сайт има и пропуски – в предоставените от него резултати не се намериха множество места, чиито имена започват с Бал, но за които знам като езерото Балатон в Унгария и ред имена на населени места на Балканите. За да допълня поне част от сведенията, прерових списъци с имена на населени места в Израел, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния.

За постигането на пълна сигурност на резултата е потребно да се прегледат всички държави една по една, като това ще даде пълни сведения за имената на населените места, но мисля, че няма да се намерят сведения за местностите.

Картата има възможност да се допълни.

Дори в този си вид, тя съдържа достатъчно голямо количество обекти, че да представлява достоверна извадка, на чиято основа могат да се обобщят основните принципи при разпределението на името.

Това са и целите на проучването:

 1. Да се наберат достоверни и проверими статистически данни;
 2. Да се издирят модели сред данните.

Както всяко друго нещо, и разпространението на името Бал по света има своите причини.

Ето няколко основни принципа при анализа:

 1. Името Бал е късо – то се състои от само три звука, което много силно увеличава вероятността отделни народи да са достигнали до това име по свой собствен път, без връзка със същото име при други народи. Да вземем ситуацията в българския език, където имаме 6 гласни и 20 съгласни. Знаем, че сричките не могат да се състоят нито само от гласни, нито само от съгласни. Затова името трябва да съдържа поне една гласна (Y) и поне една съгласна буква (X). Възможни са следните варианти: XXY, XYX, YXX, YYX, YXY, XYY. Без да се задълбочаваме прекалено, на всеки X могат да съответстват 24 стойности, а на всеки Y – 6. Така броят на всички комбинации е: 24.24.6+24.6.24+6.24.24+6.6.24+6.24.6+24.6.6 = 3456+3456+3456+864+864+864 = 12987 варианта, ако името се създава по чиста случайност. Вероятността да се създаде точно името Бал е 1/12987 = 0,0077%, което е нищожно малка вероятност, но тя все пак съществува. На всеки 13 000 опита, един ще роди името Бал.
  Много по-лесно е с името Магура, което съдържа цели 6 букви. Да вземем пак българския език за основа. В него една до друга може да стоят две съгласни и или две гласни букви. Тогава имаме следните варианти: XXYXXY, XXYXYX, XXYYXX, XYXXYX, YXXYXX, YYXYYX, YYXYXY, YYXXYY, YXYYXY, XYYXYY, XYXYXY, YXYXYX, XXYXYY, XXYYXY, YYXYXX, YYXXYX, XYXXYY, YXYYXX, YXXYYX. Може да има и други комбинации, но да се ограничим с тези. Получава се:
  5х11 943 963 + 5х746 496 + 9х2 985 984 = 90 326 151 възможности. Възможностите при тото 6/49 са около 13 000 000 или 7 пъти по-малко. Следователно, шансът по случайност да се получи името Магура е 1/90 326 151, което е 0,000 0011%. Вижда се нагледно, че срещнем ли някъде името Магура или много подобно на него, то това със сигурност не е плод на случайност. Както и при името Бал случайността е почти напълно изключена, но все пак има нужда да се открият и общи принципи, за да се гарантира, че разпространението на името е закономерно.
 2. Да се провери дали съществува ограниченост на името само в някакъв географски ареал или се среща на много места. Тук вече следва да се провери дали има преходни територии между отделните ареали или те са отделени от големи пространства, в които името липсва. Ако името се среща само два силно отдалечени един от друг ареала, тогава може да е възникнало на двете места поотделно без връзка помежду им. Ако се получава някаква цялостна зона на разпространение на името, то вероятно е пренасяно от едно място на друго.
 3. Да се види дали на различните си места на разпространение името се отнася до едни и същи видове обекти, с изключение на населените места. Ако не се наблюдават типове обекти, които са именовани с това име, то навярно името нищо не значи и с нищо не се асоциира. Ако пък се наблюдава повтаряемост на видовете обекти с това име, то това показва влагането в името на някакъв смисъл.
 4. Да се провери дали името го има като дума в речника на местните народи. Ако го има – навярно произходът е от това място. Ако го няма – навярно името е внесено от друго място. Да се види има ли името производни думи в този език и т.н. Ако има производни, то навярно е внесено от някъде и въведено в употреба.
 5. Съществуват ли зони, където името съвсем липсва и се среща много рядко – какви могат да са причините за това.

02-populated-places

Намерените дотук населени места, започващи с Бал или съдържащи бал като отделна част от името

Считам, че имената на населени места са по-малко интересни, защото кръщаването на населени места може да бъде и доста безразборно. Във всеки случай получаваме добра количествена и пространствена представа за разпределението на името.

03-nature-sites

Намерените дотук имена на местности и природни обекти, започващи с Бал или съдържащи бал като отделна част от името си

Къде по-интересно е да се проучват имената на местности и природни обекти, защото в случая човек може да види за какви типове обекти се използва името. Общ брой на обектите: 174. Ето статистиката:

 1. Обекти, отнасящи се до до вода:
  – акведукт                                              1
  – езеро                                                    5
  – кладенец                                             11
  – мочурище                                           1
  – поток                                                    40
  – река                                                      1
  Общо:                                                   59                      33,9% 
 2. Обекти, отнасящи се до планини и възвишения:
  – връх                                                              1
  – долина (няма долина без планина)      6
  – планина                                                       50
  – проход                                                          12
  – склонове                                                      1
  – хребет                                                           9
  – хълм                                                             8
  Общо:                                                          87            50% 
 3. Други обекти:
  – местности
  – други
  Общо:                                                          28            16,1%

 

Какво се вижда от посочените данни.

Първо, вижда се, че населените места и природните обекти с името Бал са разпределени на едни и същи територии, от което следва да се заключи, че хората, кръщаващи населените си места с Бал, са склонни да кръщават така и природните обекти. От това си правя извод, че тези народи в значителна степен чувстват името Бал като тяхно, като изконна част от езика и културата си.

На второ място, вижда се, че основният масив от имената с Бал е териториално почти непрекъснат, което говори за разпространение на името от един център, където то първоначално е придобило форма и смисъл.

На трето място, съществуват няколко места, където не се среща или почти не се среща:

 • пустинята Сахара. На това място няма нито едно име Бал, което може да се дължи на номадския начин на живот там. Причината може да е и друга. Според официалните данни, пустинята се е оформила преди около 8 000 години. Ако името Бал е разпространявано по-късно, то логично разпространителите му са заобикаляли пустинята като безперспективна. Третата възможна причина е следната: името е разпространявано много преди 8 000 години от днешния ден и някога на тази територия са съществували топоними с Бал, но след образуването на пустинята не е останал кой да помни тези имена и те са се загубили;
 • Сибир. Изглежда ясно от само себе си – огромната безлюдна територия е трудно достъпна и не е представлявала интерес за много продължителен период от време;
 • Китай. Държава със странна култура, която обича да заема видяното и да го експлоатира, но да не отдава дан за това. Съществуват случаи на китайски императори, които заличават цялата излишна им история преди тях. Китайската Културна революция пък систематично и целенасочено унищожава култа към богинята Мъ-Гу и нейните светилища, в резултат на което сега на територията на Китай не съществуват имена Магура, а ясно се вижда от следващата карта, че пътят на Магурите е минавал и от там:magura-name-map

  Очевидно Китай има стари традиции в заличаването на чуждото културно влияние или по-точно в непризнаването на ограмотяване отвън. Например, Каменно-медната епоха започва с около хилядолетие по-късно в Китай, отколкото в Европа и, изобщо, там сякаш се развиват бавно или въобще не се развиват, ако няма кой да внася култура;

 • Южната част от Африка – неизвестни причини. Културата Магура е стигнала до там, но не и името Бал;
 • Северна Америка – тая територия не е показателна при изследването на разпространението на древни имена, защото е обезлюдена и наново заселена едва наскоро. Автентичната традиция е била напълно съсипана;
 • Австралия – също неясни причини. Културата Магура е стигнала до там, но не и името Бал. То е стигнало наблизо само до остров Бали;
 • Саудитска Арабия, Гърция и Израел. Ето тук стигаме до интересното – старата борба на йеховитите против бога Бал. Понеже и арабите, и евреите, и гърците са все семити, то те изглежда имат обща кауза срещу всичко, що е от Бал, включително и срещу българите. Навярно по подобна причина името Бал е изкоренено и на територията на Турция.

Тук ще дам няколко връзки за интересуващите се:

Древна балканска култура извършва цивилизационни походи и разпространява името Магура на повече от 2 000 места по света
Бал, Баал, Бел. Версия 2.0. За злонамерената трансформация на един слънчев бог до рогат дявол с течение на вековете и за пътя към изчистването на името му.
МИНАЛОТО  ИЛИ  ИСТОРИЯТА – от Борис Балкх
БХАДЖА – от Борис Балкх

Форум „Ти си това“

Навярно има и много други източници на сведения и анализи.

01-totalmagura-name-map

Тук искам да направя едно бързо сравнение между разпространението на имената Магура и Бал по света. В териториално отношение и двете имена се виждат в почти едни и същи зони, като сякаш са в някакъв противовес – в един и същи район, ако има повече имена Бал, то има по-малко имена Магура и обратното. Все едно местното население е имало причина да избира между Магура и Бал.

Каква е разликата между тях и какво е общото? Бал е вселенският съзидателен принцип, той е всичко, което може да бъде. Магура е логическото обяснение за същността Бал, за нейния начин на фукциониране и за всевъзможните проявления, които създава. Тези две неща могат да изглеждат различни, могат да изглеждат на някого и противоборстващи. Но то е като природата от една страна и всички науки, които я обясняват от друга страна. Вижда се, че Магура и Бал са изтласкани от или въобще недопуснати на едни и същи територии, което показва, че са едно и също.

Да се върнем към статистическите данни за името Бал.

Ето как са разпределени езерата с това име:

04-lakes

Езера Бал по света

Вижда се, че само в една много ограничена част от света името Бал се свързва с езера.

Кладенци с името Бал:

05-wells

Кладенци с името Бал

При кладенците се вижда, че хората на една огромна територия са в единомислие за това, че Бал подхожда на кладенеца, който е по същността си извираща вода. Такива факти указват за общия произход на едно име, заради който общ произход навсякъде са унаследени представи за същността на името.

Потоци с името Бал:

06-streams

Потоци с името Бал по света

Тук вече нещата са сериозни, така да се каже. Още по-голяма територия и още повече обекти, които демонстрират отнасянето на едно и също име до едни и същи явления.

Вижда се от статистиката и от разпределението, че в съзнателните или подсъзнателните представи на хората от почти половината свят името Бал се свързва на 33,9% с извиращата вода. Очевидно е, че първоначалната идея за Бал е съдържала това в себе си.

Долини с името Бал:

07-valleys

Долини с името Бал по света

Представата за името Бал като подходящо за долини е ограничено почти напълно до територията на Северен Иран. Разбира се, долините са неизменно свързани с планините.

Планини с името Бал:

08-mountains

Планини с името Бал по света

На една доста голяма територия името Бал се асоциира с планините. Четете книгата на Борис Балкх да узнаете вероятната причина за това.

Тук трябва да се има предвид, че при българите планините се означават с името балкан, а и ние живеем на Балканите. Борис Балкх смята, че разпространението на мирогледа Балкх тръгва от планините северозападно от Индия, което добре се потвърждава от тази карта. За голяма част от човечеството коренът Бал се свързва с планини.

Проходи с името Бал:

09-passes

Проходи с името Бал

Проходите с това име са пак там, където са и планините с това име – нормално. Съществуването на проход изисква съществуването на планина.

Хребети с името Бал:

10-ridges

Хребети с името Бал

Отново разположени там, където и съответните планини. Нормално, тъй като хребетът представлява планинска верига.

Хълмове с името Бал:

11-hills

Хълмове с името Бал по света

Отново същата територия.

Макар делът на обектите Бал, отнасящи се до планини и възвишения да е 50%, срещу 34% за водния аспект на Бал, то в териториално отношение нещата са наопаки: водните асоциации с Бал заемат около 4-5 пъти по-голяма територия в сравнение с планинските представи за него.

Нещо подобно има и при Магура: по света името се отнася само до три вида обекти: планини и хълмове, извираща вода, пещери. И при Магура броят на хълмовете е много по-голям от броя на потоците, но в териториално отношение водните представи са много по-грамадни.

Не знам какво значи всичко това 🙂 Но това са сурови данни с малко анализ. От тук нататък кой да е изследовател ще трябва да се съобрази с тези данни, за да направи убедително тълкувание.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: