Skip to content

Какво бе нужно на древната Магурска култура, за да просвети човечеството?

януари 23, 2013

Вече пет-годишното лично изследване на културата от Магура и въздействието й върху културите от цял свят, което провеждам, показва, че в дълбока древност територията на България е била епицентър на просвета. Множеството факти подсказват, че в продължение на хилядолетия Магура и Магурската култура са въздействали на развитието на човечеството. Затова, нужно е да се помисли при какви условия един народ би се склонил да приеме чужда култура. Защото фактите позволяват именно да се мисли, че магурската общност е дала своята култура на народите по света. Какво е било нужно за това?

Хората са като цяло склонни и дори принудени да се организират в групи. Има и хора, които предпочитат да живеят изолирано от групите, но те съставляват съвсем малка част от човечеството, затова са по-скоро вид изключение, отколкото правило. Всички останали имат сериозни основания да живеят в рамките на групи, защото групата има по-големи възможности за благоденствие и развитие. Това включва оцеляването, прехраната, грижата за новородените, болните и старите, обучението, осигуряването на възможности за развитие.

Групите винаги се създават с някаква цел, затова винаги се стремят да постигнат максимална ефективност при постигането на целта си, за да оправдаят съществуването си пред членовете си, тъй като изискват от тях полагането на определени усилия в своите рамки. За тази цел те винаги се основават на някаква съвкупност от взаимосвързани правила, които са проверени и установени най-вече чрез пряк опит и осмислянето му.

В процеса на съществуване на групата са изпитани множество подходи и са отсети онези от тях, който се оказват най-ефективни. Затова всеки член на групата трябва да признае тези правила за свои и да съобрази мисленето и живота си с тях, така че да бъде действителна и производителна част от групата. В противен случай групите винаги отвръщат с отхвърляне на тези свои членове, които застрашават съществуването им чрез нарушаване на установените правила. Затова по принцип е много трудно и рисково за един индивид да отхвърли установения ред – той е застрашен от отхвърляне и погиване. Това е важало особено силно при примитивните общества, както ние си ги представяме. Там всяко излизане от групата е било равносилно на оставане сам сред дивото, което по принцип представлява смъртна опасност.Изображение 1. Рисунка от Магура.

Племената, народите също са групи от хора. Съвременните народи имат закони, традиции, ценности, обичаи, морал. Това са техните правила за оцеляване и развитие и те регламентират в какви случаи как следва да се постъпва, като това е изведено от опита и е заплатено с цената на много страдания и жертви.

Затова е жизненоважно за групата установените правила да се спазват стриктно и да се предават на всички нови членове. Важно е също новите членове да приемат тези правила напълно, така че с това да се впишат в групата и да увеличат нейната численост, функционалност и мощ. Никоя група не би желала да губи членове, затова борбата за запазването им е безмилостна.

Освен това, всеки човек има потребност от някаква система от виждания за себе си, за света и за своето място в него. Тази система от виждания и разбирания прави иначе непознатия и застрашителен свят да изглежда подреден и очертава нашите възможности в него. Именно това е културата, която ни показва кои сме и за какво сме, както и какви са най-добрите начини да бъдем. Затова е много трудно да се изостави собствената култура и да се приеме чужда, защото тя ни отрежда различно място в света.

Тези съвкупности от правила оформят културата на общностите и всяка общност като правило силно държи нейните ценности да оцелеят и да се предадат на бъдещите поколения, така че групата да оцелява във времето и да продължава съществуването си.

Изображение 2. Рисунка от Магура.

В днешно време науката, бизнесът и материалните блага размиват културните граници, защото са универсални за цялото човечество. Природните закони са едни и същи, независимо в коя държава се намираме. Затова сега виждаме как се формира и налага една нова, световна култура, защото сме достигнали до някакво единно ядро, за верността на което всички сме еднакво съгласни – те дават еднаква, универсална основа за разбирането на себе си и на света, независимо от мястото, на което се намираме. Науката и технологиите ни предоставят също и много висока ефективност, над която за сега не можем да минем и затова се налагат като основна култура. Освен това, позволяват всеки да запази желанията и стремежите си, като постига ново, много високо равнище на ефективност в осъществяването им. Това стимулира всеки човек да приеме науката и технологиите за основа на светогледа си.

Но в миналото положението не е било такова. Истината за света е била различна за всяка общност, защото общностите не са разполагали с единно ядро на съществуването. Тогава всяка конкретна култура е дава-ла на членовете си най-добрия известен до съответния момент начин да се задоволяват житейските потребности и да се постигат ценностите, а също и мироглед за себе си и за света. И това е било от изключителна важност. Това са били правила за израждане на деца, за лекуване на душевни разстройства, на телесни болести и т.н. Същото се е отнасяло до разполагането на селищата, изграждането на жилища, произвеждане-то на предмети за бита, организацията и разделението на труда. Това са били проверени и работещи указания за начин на мислене и на живот. Затова те са били жизненоважни и всеки народ,.всяка общност е дър-жала много на тяхното опазване и прилагане. Винаги е съществувал страх от загубата на собствената култура като загуба на себе си.

Тогава става много важен въпросът какво се случва, когато две различни култури се срещнат. Основните възможности са три: да се игнорират; всяка да се опита да уни-щожи другата; да се повлияят взаимно.

Игнорирането е трудно, защото срещането на културите предполага географско съседство. А всяка система се стреми постоянно да увеличава жизненото си пространство и поради това непременно се стига до взаимно териториално проникване и смесване на индивиди от различните групи. Затова игнорирането може да бъде само кратковременно решение.

Най-първичното решение е всяка култура да се стреми да унищожи другата и да я замени със своите разбирания и правила. Това е вярно най-вече, когато двете култури далеч не са достигнали до знанието и разбирането за единното ядро на съществуването и всяка отхвърля другата като продукт и проводник на зли и разрушителни сили, а вижда себе си като носител на светлина и благоденствие.

Унищожаването на другата култура може да се случи по много начини, като най-първият е чрез телесното унищожаване на носителите ѝ. В допълнение могат да бъдат унищожени и материалните ѝ ценности. В следващите няколко поколения се извършва пълен геноцид или асимилация, защото човекът не е толкова тялото си, колкото разбиранията и убежденията си. Затова хората трябва да бъдат откъснати напълно от достъп до досегашната си култура и всеки спомен за нея да бъде заличен. И понеже всеки човек има нужда от система от разбирания, то завладяващата култура услужливо предлага своите.

Изображение 3. Рисунка от Магура.

До тук двата случая напълно изключват възможността двете срещащи се култури взаимно да се обогатят и да се променят под въздействие една на друга, а това е най-вероятният и най-често срещаният развой на събитията, дори да има стремеж за унищожение на другия. Тогава от най-голямо значение е как се решава какво да се вземе и какво да се изостави. Това, по всяка вероятност, се случва на основата на полезността, защото в крайна сметка всеки отделен човек гледа света от собствената си гледна тока – от гледната точка на своите потребности и желания. Ако новото го удовлетворява по-добре и по-пълно, той ще бъде винаги склонен да изостави старото въпреки неговата съпротива.

Човекът има много равнища на потребностите – от чисто физиологическите, през емоционалните, интелектуалните до духовните. Разбира се, най-належащо е да се удовлетворяват най-нисшите потребности – тялото да остане живо, да се нахраним, да дишаме, да утолим жаждата си, да спим, да отделяме. Това е неизбежно. И е винаги за предпочитане да стане възможно най-бързо и с възможно най-малко усилия.

Този подход към удовлетворяването на потребностите на едно по-горно равнище се превръща в поход към удовлетворяване и на желанията – сега, веднага, лесно и достъпно. Но, докато потребностите са ограничени в броя и качеството си, то желанията са безкрайни както по качество, така и по количество. Последното е алчност – без-крайно по количеството и качеството си желание.

Изображение 4. Рисунка от Магура. Навярно представя Баал или Магребал, който просветлява.

Тогава полезността на похватите на една култура ще се оценява на основата на това доколко бързо, пълно и достъпно удовлетворява потребностите и желанията, както и какво място отрежда на отделния човек в света.

Ако културата казва, че човекът трябва да е роб и да живее в лишения, тя най-вероятно няма да се възприема добре. Разбира се, има и хора, които предпочитат тези страдания пред отговорността за последствията от собствените решения. Но, ако културата казва, че човекът е връх на съществуването, говори за безкрайно изобилие и т.н., то тя ще бъде предпочитана, освен ако не изисква прекомерни усилия, защото като цяло усилията се избягват.

Същестуват култури, чиито мироглед се свежда до удовлетворяването на най-първичните потребности и това се обявява за състояние на пълно щастие. Философията на такава култура е много лесно да се усвои и затова тя винаги ще бъде фаворит за масовия човек, защото хората сме много склонни да се пестим. Ние искаме с малко да постигаме много, което има своето обяснение в удовлетворяването на физиологичните потребности – нужно е храненето да ни доставя повече сили, отколкото ни отнема, и несъмнено е по-ценно онова хранене, при което получаваме многократно повече, отколкото влагаме. В такава проста култура, свеждаща щастието до телесна заситеност, най-успелите ще са онези, които се хранят най-обилно, а също и най-обилно и приятно удовлетворяват и останалите си телесни потребности. Винаги е много вероятно култура от такъв тип да бъде доминантна поради простотата ѝ и ясните и прости критерии за осъщественост. Последното е много важно, защото позволява на човека лесно и бързо да се ориентира доколко е блажен и постигнал предписваното от културата свое място в света.

Човекът винаги на първо място ще се научи на онези практики и подходи, които го довеждат най-бързо и лесно до телесен покой. При това положение следва всички све-товни култури с времето да се сведат до култури от хранително-отделителен тип. Но, както виждаме, това не е напълно вярно. И за това най-голяма е заслугата на алчността.

Изображение 5. Рисунка от Магура. Безглава женска фигура. Дервиш.

Винаги настъпват моменти на количествено засищане на тялото. Тогава се появява желанието за по-различно качество, но то не е лесно достъпно, защото трябва да се владеят различни знания и техники, за да се добива все ново и по-високо качество. Когато достъпът до и потреблението на по-голямо разнообразие стане измерител за благоденствие и щастие, се разгаря алчността за все повече по-нови и по-удовлетворителни блага.

Така алчността става движещата сила за натрупване на знания и умения. Те, от своя страна, винаги водят до стремеж за удовлетворяване на потребности от по-високо равнище, защото разкриват на човека нови хоризонти. По този начин някои индивиди успяват да навлязат в спиралата на развитието и да надраснат масовата хранително-отделителна култура. А, щом човек веднъж се научи да задава въпроси и да търси техните отговори, той обикновено никога не спира, защото така задоволява интелектуалния си глад.

Винаги стремежът на човека е да добие знания, разбирания и похвати, които ще удовлетворяват все по-добре потребностите и желанията му по все по-ефкивен и достъпен начин. И заради това се налага постоянно да усложнява мисленето и поведението си, което го прави възприемчив към всякакви култури, които му предлагат подходящи за него-вото равнище разбирания и похвати.

Изображение 6. Изображения от Магура.

При много силно развитите култури, които са на равнището на абстракцията, периодът на обучение до общото равнище е много дълъг и трудоемък и, освен това, не дават веднага някакви придобивки от първа необходимост. Затова в очите на много хора такива занимания са празни и безсмислени, което прави тези култури сравнително бедни откъм брой членове, защото не са така при-влекателни. Освен това в тях дефиницията за щастие и постигнатост е много неясна и далечна.

Вярно е, че много силно развитите култури имат знанията и средствата да произведат много по-лесно и много повече материални блага, но това не винаги е тяхна цел.

Изображение 7. Част от Ловната сцена от Магура.

От другата страна са културите на ниско равнище, където с много усилия се придобиват някакви материални блага с ниско качество, които са напълно и единствено предназначени за консумация – телесна или емоционална. Но тези култури не се притес-няват от ниската си производителност, защото при тях пълното щастие се постига с достатъчна консумация, което не представлява трудност. Вярно е, че работят непроизводително и не са ефективни, но лесно постигат своето най-висше състояние и това им осигурява голям брой членове. След като цял ден човекът е работил физически до изтощение, успял е да произведе храна, която изяжда, и заспива от умора. Но това се счита за блажен сън. Да съхрани или изостави този човек своята култура?

Голямата борба, когато две различни култури се срещнат, е в това да се съхранят висшите им аспекти или, ако това не стане, всяка да консумира повече от другата.

По-голяма проникваща сила има онази култура, която по-добре допълва и доразвива другата. Ако на един човек, свикнал да се храни с хляб, му се предлага да яде несмлени зърна, той няма да бъде много очарован, освен ако не е от любопитство и за разнообразие. Но, ако му се предложат нови сосове, които да топи с хляба, това ще му се хареса, защото разширява хоризонтите и подходите за удовлетворяване на потребностите и желанията му.

От това следва, че по-развитата култура има винаги по-големи въможности да повлияе по-неразвитата, но трябва да успее да представи достиженията си под желаната от по-неразвитите форма. Например, да покаже, че има нови, много приятни начини за консумация, които обаче изискват някакво обучение. Веднъж започнало и донесло своите плодове, обучението обикновено продължава, защото на него се възлагат надежди за още повече и по-хубави придобивки.

Така по-развитата култура може да спечели одобрението на членовете на по-неразвитата, като предложи своите достижения като продължение на достиженията на по-неразвитата. Ако тя не успее да направи това, тогава е много възможно нисшите аспекти на по-неразвитата култура да наберат голяма сила, защото срещат търпимост и добра хранителна среда при по-развитата. Тогава най-вероятно по-развитата култура ще започне да запада, защото между двете култури ще започне състезание по консумиране и удовлетворяване на нисши потребности и страсти. Това почти неизменно се случва, когато някой се нахвърли на храната. До този момент всички останали може много спокойно и снизходително да се отнасят към него, но заплахата той да изяде всичко безогледно винаги връща всички към най-първичните им страсти.

Изобщо, много е трудно да се въведе по-висша и абстрактна култура, но пък е много лесно всички да изпаднат в озлобена надпревара по низост.

Изображение 8. Друга част от Ловната сцена от Магура.

Обаче, въпреки тези пречки и предпоставки, има редица факти, които позволяват да се мисли, че Магурската култура е повлиявала силно положително много от народите от хиляди години насам. Затова е много интересно да се осмисли какви са условията да се приеме нова култура и да се изостави старата, при положение че има натиск от цялата общност нищо да не се променя и да си остане по стария си начин. Какво наистина кара една група да загърби досегашната си идентичност и да я замени с нова?

Това са винаги облагите и ползите, които носи новата култура. Следствието е, че Магурската култура е имала потенциала да донесе огромни облаги и ползи и е умеела да ги поднесе по такъв начин, че да са разбираеми и желани. Затова и е успяла да даде начален тон на цялото съвременно човечество – защото при всяка среща с нова култура се е налагала Магурската.

 Изображение 9. Символ от Магура, който се превръща в Изображение 2 – в „танцуваща” жена.

Как точно е постигнато това, не се знае. Но народите не са били завладявани и унищожавани. Те напълно доброволно и с готовност са приемали новостите, донесени от Магурската култура. Най-вероятно това е ставало под формата на доразвиване и разширяване на техните собствени светогледи и възможности, като в крайна сметка винаги се е стигало до единното ядро на съществуването, когато всички култури стават много еднакви във висшите си разбирания.

Това е било въпрос на няколко основни фактора:

  • посланието на Магурската култура е било толкова вярно, че е можело да бъде предложено като доразвитие на всяка световна култура;
  • Магурската култура е предлагала не само абстракции, но и съвсем конкретни и производителни похвати, така че да бъде бързо оценена като много полезна и желана;
  • демонстрирани са на практика новите, много по-големи възможности – чрез магурските философия и похвати са могли да се решават нерешими до тогава въпроси.

След като се изясни в най-общи линии колко е трудно да бъде изоставена настоящата култура и да се замени с нова и, след като бяха очертани най-важните условия и начини да стане това, може да се разиска защо е било потребно да се влияе на развитието на народите, а също и с какви средства и похвати е правено това.

Разбира се, никой от нас не е бил там и тогава, за да види нещата със собствените си очи и да получи знание от извора, но можем да наблюдаваме следите, които са останали, и да помислим над тях.

За повече информация можете да посетите www.kikowsky.blog.bg, където са оригиналните материали по темата за Магура и Белоградчик.

Advertisements
Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: