Skip to content

Добре дошли! Използвайте навигацията, за да прегледате тематичните раздели. Или използвайте "Съдържание", за да прочетете блога като книга. Приятно четене!

За Колелото на съдбата (историята) и съдбовността на числото 13

Фразите в езика ни съвсем не са се появили по случайност и благозвучност, а отразяват езотеричната (невидимата в материалнопроявения свят съвкупност от принципи, управляващи проявлението) същност на битието.

pb045107

Например, думата лък неслучайно е подобна на думата лъч, защото и по взаимно разположение и по логика на извършваното действие лъкът и стрелата са отделянето на лъчи от телата. В Магура лъкът е подобен (и е част от) излъчващото светлина слънце. Пак в Магура, лъкът е символ на преднамереното действие, а в сцената с триединната Богиня-Майка единият от нейните аспекти покровителства стрелеца и му помага да постигне целите си, т.е. да улучи. Виждате, че думите улучват, сполука са производни на думата лък, а пък в Магура преднамерените действия и сполуката се символизират все от лъка. Няма съмнение за мен, че езикът ни е възникнал като изричане на познанията от Магура.

Нещо повече, стрелецът бива покровителстван от Богинята и е в съзвучие с нея, затова и постига целите си. Така той е богат, а коренът на думата е именно бог. Дори тази логика на езика ни също е представена в пещерата.

Но тук думата ми е за колелото на историята или съдбата. Кой, кога, по каква причина е преценил, че историята има колело, което се върти и заради което събитията се повтарят?

01

Две хиперважни сцени в Магура са разположени една до друга, за да се подчертае връзката им. Дясната е Слънчевият календар, а лявата е Сцената на човешката история. Разположеното от дясно в Магура е причината, а разположеното от ляво е следствието. Затова събитията в човешката история са следствие на календара и фундаменталните принципи, които въртят неговите колела. Колела в календара никак не липсват.

Насочвам вниманието към следното колело:

15 the rotating star

Прочетете повече…

За iTi и iYi

Миналата година, докато правех картата на всички рисунките от Магура, трябваше щателно да огледам и снимам и всички рисунки, за да не пропусна някоя. Тогава видях доста, които преди това не бях забелязал.

Над сцената с трите аспекта на Богинята-Майка забелязах символа iTi:

781-783

iTi symbol

Той със сигурност е пояснение за същността на Богинята-Майка и дава информация относно нея, защото е част от символите около нея, които са нейни описания – така е в Магура. Прочетете повече…

За равнищата на осъзнаване и преминаването от едно в друго

Не съм гуру, който знае абсолютната истина и благоволява да ви я каже срещу такса за семинар 🙂 Това, което представям в тази статия, са размисли – напълно свободни от задължението да са неизменно верни. Освен това, може някой друг вече да е писал или говорил същото по въпроса, но категорично заявявам, че не съм го чел, нито съм го слушал, обаче това съвсем не изключва възможността да съм доловил неговите размисли и затова да имам такава идея.

Още много отдавна загрях, че битието се проявява на седем равнища.

fig 30

От горе надолу те стават все по-плътни, все повече описание и конкретика се добавят, все повече се увеличава ясното и все повече се намалява свободата на действие, все по-малко нещо подлежи на промяна.

Действието е най-нисшето от всички равнища на съществуване. То е прикрепено към определен момент, към определено място и към определен обект. Веднъж извършено, действието завинаги остава статично, определено по посочените показатели. Едно извършено действие никога не може да се промени – то остава факт – във времето, в пространството, в логиката си. Докрай мъртво в своята природа. Това е, защото действието е окончателното проявление на нещата. Нещо стигне ли до действие, това е последната му фаза, в която остава като отпечатък в тъканта на битието. Действието може да се извърши само в настоящето, а веднъж извършено, то изчезва от настоящето и безвъзвратно остава в миналото. Прочетете повече…

Някои български неща в Магура

Да, в Магура има, които сега са характерни за българите. Все още има големи неясноти относно произхода на рисунките в пещерата. Изглежда, че са оставени от предходно човечество в края на дните му, а това човечество пък изглежда ги е получило като божествено откровение. Дали това предходно човечество е било също българско и така рисунките да са български или пък българите сме заели най-много от Магура в сравнение с всички други народи, трудно е да се каже. Но е очевидно, че ние сега живеем тук, където е и Магура, и изглежда, че най-дълго от всички сме били в контакт с нея и съхраненото вътре. Всеки може да си разсъждава колкото отдавна сме тук.

Ето нещата едно по едно.

bulgarian

Най-яркият пример е азбуката ни, която почти изцяло се състои от символи, които се намират и по стените на пещерата. Прочетете повече…

Атомът на човешката същност

Колкото по прост е един символ, толкова по-трудно се чете. Причината е, че може да значи всичко. Колкото повече елементи има в него, колкото по-сложен е, толкова повече описание съдържа и е толкова по-лесно да се разпознае конкретно явление или принцип.

629

Плътният кръг е елемент на рисунките, а и самостоятелен символ, който се среща десетки пъти в Магура, но досега поне за мен трудно се поддаваше на осмисляне, докато не намерих един ред на развитие на съзнанието и духа, случващо се чрез човека:

01-raw-of-transformation

Човекът като явление е път на развитието на съзнанието и духа. Именно това развитие е цел на битието, а не самият човек.

Всичко започва със зародиша (1), който носи цялото съдържание, всички заложби, наклонности, описание. Затова и в българския език думата е развитие, защото човешкият живот представлява разгръщане на заложеното в зародиша до пълното му осъществяване.

478

Произходът на зародишите е в нарисуваното в Магура слънце, което може да значи както материалното светещо ни през деня слънце, така и слънцето изобщо като извор на живителните енергии. Прочетете повече…

The fallen angels

Let there be no hard feelings in ladies because of this publication cause it is just a possible reading of cosmogony, human history and relations with gods.

Enoch’s book says that when Satanail fell on his creation (on the Earth and on the material world), the third part of the angels also fell with him as they were his allies and participated in the rebellion against God. It is necessary to keep in mind that many aspects of world’s mechanics can not be explained without terms and science, but can be narrated figuratively in the form of tales, legends and parables of gods and angels, where fundamental forces of nature are substituted with divine entities.

Magura cave paintings have their way to talk about fundamental laws of nature by representing them both figurative and literally through depiction in the form of symbols.

The basic god in Magura cave paintings is what has been depicted as the sun. Of course, we must understand, that it is not only our physical Sun which gives warmth and light, but rather it is a metaphysical conception of the sourse of the energy:

478

This is the male aspect of god, because it is the source of driving and fertilizing energy, i.e. spirit.

fig 24

If we take out the core of the sun and any of its rays, we get a symbol of spirit:

mazhki-duhove-1mazhki-duhove-2mazhki-duhove-3

The total number of the ones, which have a circular upper part and a straight vertical line with no attributes on it, is 54.

Because these are energies and light rays, they are also fires, and Enoch’s book uses the word „fire“ as a substitute of the word „angel“, meaning that angels are spirit and energy.

For Bulgarian speakers it is much easier to get the idea as Bulgarian language contains fundamental knowledge coded in its words. The word fire in Bulgarian is огън [ogan] which is very similar to the Sanscrit word agni (fire). And both of them are very similar to the word angel. Прочетете повече…

Падналите ангели

Нека у дамите не се пораждат неприятни чувства заради тази публикация, тя е само един възможен прочит на космогонията, човешката история и взаимоотношенията с боговете.

В „Книга на Енох“ се казва, че когато Сатанаил рухнал върху творението си (върху Земята и материалния свят), заедно с него паднала третата част от ангелите, които били на негова страна и участвали в бунта срещу Бога. Нужно е да се има предвид, че множество аспекти от механиката на битието не могат да се обяснят без наличието на термини и наука, но могат да се изкажат метафорично под формата на притчи, легенди, разкази за ангели и богове.

В Магура основният бог е онова, което е изобразено като слънце. Естествено, трябва да се има предвид не само физическото ни слънце, което ни дава топлината и светлината през деня, а метафизична концепция за източника на енергията:

478

Това е мъжкият аспект на бога, защото от него произлиза задвижващата, оплождаща енергия, т.е. дух.

magura-cosmogony

Ако вземем ядрото на слънцето и кой да е от неговите лъчи, се получава един от символите на духа: Прочетете повече…